ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് റിപോർട്ടഡ് സ്‌പീച് (Reported speech). ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻറ്റെ റൂൾസ് (നിയമങ്ങൾ) നല്ലതുപോലെ അറിയണം എന്നാൽമാത്രമേ ഓരോ സെന്റെൻസും ശരിയായി എഴുതുവാൻ പറ്റൂ.

                റിപോർട്ടഡ് സ്പീച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞകാര്യം നമ്മൾ പറ്റൊരാളോട് പറയുന്നതിനെയാണ് റിപോർട്ടഡ് സ്പീച് എന്ന് പറയുന്നത്.  നമ്മളുടെ  എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെയുള്ള വാചകങ്ങൾ പറയേണ്ടിവരും. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് റിപോർട്ടഡ് സ്പീച് ഉപയോഗിക്കുന്നയത്‌.

                  ഉദാ:- മത്തായി എന്നോടുപറഞ്ഞു നാളെ അവൻ ദുബൈക്ക് പോകുമെന്ന്. അതായത് മത്തായി നമ്മളോട് പറഞ്ഞകാര്യം നമ്മൾ മറ്റൊരാളോട് പറയുകയാണ് അതിനെയാണ് റിപോർട്ടഡ് സ്പീച് എന്നുപറയുന്നത്. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ആൾക്ക് മത്തായിയുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല. അതായത് മത്തായി നമ്മളോട് പറഞ്ഞകാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ചിലമാറ്റങ്ങൾ  വരുത്തി അത് മറ്റൊരാളോട് പറയുന്നു അത്രയേ ഉള്ളു. നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തിയ ശേഷം നമ്മൾ മറ്റൊരാളോട് പറയുന്ന ആ വാചകത്തെയാണ് റിപോർട്ടഡ് സ്പീച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.

          എന്താണ് ആ മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കി  വളരെ എളുപ്പമായി പഠിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ.

             In our daily life we have to say or write many reported sentences while speaking and writing. So reported speech is very important in English language. That is the reason reported speech has been being taught since our school times till college level. But almost all students are not studying very well because of its rules problems.
        Reported speech is very easy to study but we should obey it's some rules properly other ways that sentence will be mistake as per English grammar and its meaning will also be changed. If we study some following rules it is very simple to say or write
reported speech in English. These following English words are very important while reporting English sentences.

        If we study following helping verbs and it’s past forms I am sure that reported speech is very simple.
ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴേകൊടുക്കുന്നു .....

 

 

Raju told  "I will come tomorrow"

 

Raju told that he would come the next day

 

Raju says "I will come tomorrow"

 

Raju says that he will come the next day

 

Karthika said "I can take the box" 

 

Karthika said that she could take the box

 

Raman said "I am going to Delhi"

 

Raman said that he was going to Delhi

 

Raman says "I am going to Delhi

 

Raman says that he is going to Delhi

 

Rama said "I did not kill the snake yesterday" 

 

Rama said that he had not killed the snake the previous day.

 

When we convent direct speech into indirect speech some modifications have to be done or it will be an error in English grammar. So carefully all these English rules must be studied well. If we study well, very easily we can understand what changes have to be done in reported speech.

 

​Helping verbs and their past tenses are given below:- .

is,am,are > was,were. Have,has > had. Can > could. Do,does > did. Will > would.  Shall > should. May > might.

 

today > that day

yesterday > the previous day

tomorrow > the next day

now > then 

​here > there

next week > the following week

 

               Normally reported speech is not necessary while speaking in our local areas but if we want to say or write very good English reported speech is very necessary. Other ways we will not get good mark in SSLC/ +2 / Degree / PSC exams or high score cannot be earned in IELT & OET type of exams most of the IELTS students are getting very less score because of it. But they don’t understand it. All students study including IELTS & OET student to get high mark or high score in their exams but most of them don’t get good mark or score. So we advice to all this reported speech and their rules should be studied very well.

        To buy our English grammar printed note please visit out contact us (https://powerowneducation.com/contact-us) page.  From there, you can buy the printed note. Printed note video can be seen there.

 

We all studied or study English language for examination purpose or interview purpose or to get a job purpose that is the main mistake that we do. If we study English language for knowledge sure you will be able to get good make in exams and high score in IELTS 7 & OET exams.

So study English for knowledge not for job. If we study English for knowledge sure job will find you.

Reported speech

FREE English class website in Malayalam. Ww give FREE English class to all school college students and IELTS & OET students. More over we give one Free English grammar.

First FREE English class website in Malayalam