​​​​​ ക്ഷമിക്കുക......
പുതിയ ക്ലാസിൻറ്റെ അപ്‌ഡേഷൻ നടക്കുന്നതിനാൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഫ്രീ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് വെബ്സൈറ്ആയ 
www.PowerOwnEducation.com , ഒരുപക്ഷെ ചിലപ്പോൾ  കുറച്ചുസമയത്തേക്കു (Sunday) ഭാഗീകമായി തടസപ്പെട്ടേക്കാം. 


സഹകരിക്കുക
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപെടുക. ഫോൺ 8089778899
or 
www.facebook.com/powerowneducation

  • English-0830-0900(Spl)29:57
FREE English class website in Malayalam
You can add HTML directly into this element to render on the page.

Just edit this element to add your own HTML.

FREE English class website in Malayalam
Best IELTS Class in Kottayam, Spoken English in Malayalam

ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർഥികൾ ഇംഗ്ലീഷ്  പഠിക്കുവാൻ Power Own Education  തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൻറ്റെ 4 പ്രധാന കാരണങ്ങൾ:- 

1) 100% ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് & ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ പഠിക്കാം.

2) ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി:-
ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞുപോയാലും എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ (24x7) ഏതുസമയത്തും ലോകത്തിന്റെ ഏതുഭാഗത്തുനിന്നും
+918089778899 നമ്പറിൽ  വിളിച്ച് സംശയം തീർക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പ്രിയപ്പെട്ടത്.

3) കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫ്രീ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സ്‌ വെബ്സൈറ്റ്:- www.PowerOwnEducation.com ആണ്. കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പേരും വെബ്സൈറ്റിൽ നൽകുന്നു.

4) 100% മണി ബാക്ക്  ഗ്യാരണ്ടീ ക്ലാസ്സുകളും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്:- 
Power Own Education
Sreevalsam, Gomathi Jn.,  Station Road,  Chingavanam PO, Kottayam. 
8089778899 / 9446062345 
ക്ലാസുകൾ :- കോട്ടയം ചിങ്ങവനം & ഓൺലൈൻ.

FREE English class website in Malayalam. FREE English class website in Malayalam. Ww give FREE English class to all school college students and IELTS & OET students. More over we give one Free English grammar.

ലൈവ്ആയി വീട്ടിൽ / ഓഫീസിൽ  ഇരുന്ന് തനിച്ചായും ഗ്രൂപ്പ്ആയും... 

സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് / സ്പോക്കൺ ഹിന്ദി &
ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ നിങ്ങൾക്ക്‌
100% ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പഠിക്കാം.
ക്ലാസുകൾ:-
>  IELTS & OET വിദ്യാർഥികൾ,
>  ബിസ്നെസ്സ്കാർ, 
>  നേഴ്സ്മാർ,
>  ഗൾഫിൽ ജോലിചെയ്യുന്നവർ,

>  ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ്‌സ്, 

> വിദേശത്തേക്ക് പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ,
>  സ്കൂൾ & കോളേജ് വിദ്യാർഥികൾക്കും,

ലൈവ് ക്ലാസ്സിനുവേണ്ടി വിളിക്കുക. 8089778899 

FREE English class website in Malayalam
FREE English class website in Malayalam. Ww give FREE English class to all school college students and IELTS & OET students. More over we give one Free English grammar.

First FREE English class website in Malayalam